BionicleWelcome, Guest.
Sign In | Register
Poll
Who is your favorite Toa?

 Tahu
 Kopaka
 Lewa
 Gali
 Onua
 Pohatu


 TOA HORDIKA ONEWA can
UCN:UCN7392136RJ-00
Collectible:8739 TOA HORDIKA ONEWA
Picture:TOA HORDIKA ONEWA canister
TOA HORDIKA ONEWA can
 
Other Pictures:
TOA HORDIKA ONEWA in canister pose
TOA HORDIKA ONEWA in canister posefront
Front
front
front
Cannister front