BionicleWelcome, Guest.
Sign In | Register
Poll
Who is your favorite Toa?

 Tahu
 Kopaka
 Lewa
 Gali
 Onua
 Pohatu


 Comic #1 - Costco Mini
UCN:UCN6988148YN-00
Collectible:BIONICLE Comic #1
Picture:Exclusive Mini BIONICLE™ Comic #1 from Costco MoL DVD
Comic #1 - Costco Mini
 
Other Pictures:
BIONICLE Comic #1
BIONICLE Comic #1
Back Cover BIONICLE Comic #1
Back Cover BIONICLE Comic #1
Back of Mini <I>BIONICLE</I>™ Comic #1 Costco <I>MoL</I> Exclusive
Back of Mini BIONICLE™ Comic #1 Costco MoL Exclusivefront
Front
front
front
Cannister front