BionicleWelcome, Guest.
Sign In | Register
Poll
Who is your favorite Toa?

 Tahu
 Kopaka
 Lewa
 Gali
 Onua
 Pohatu


 TOHUNGA NUI - Back
UCN:UCN8464096YB-00
Collectible:TOHUNGA NUI
Picture:Back View of TOHUNGA NUI
TOHUNGA NUI - Back
 
Other Pictures:
TOHUNGA NUI from the
TOHUNGA NUI from the "Challenge of the Rahi" Comic
Front View of the TOHUNGA NUI
Front View of the TOHUNGA NUI
Left Side View of TOHUNGA NUI
Left Side View of TOHUNGA NUI
Right Side View of the TOHUNGA NUI
Right Side View of the TOHUNGA NUI
Top View of the TOHUNGA NUI
Top View of the TOHUNGA NUIfront
Front
front
front
Cannister front